POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
CZŁONKOWIE:
Nazwa:

Instytut Łączności

"
Lokalizacja:
Warszawa
Typ działalności:
Instytut naukowo-badawczy
Strona www:
"
Dane kontaktowe:
Michał Marszalec
Kierownik Zespołu Metrologii Czasu i Częstotliwości
email: m.marszalec@itl.waw.pl
tel.: +48 22 51 28 140
Opis działalności:

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Instytut jest jednostką naukową kategorii A. Instytut Łączności posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Świadectwo potwierdza pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą TAJNE

Produkty i usługi:
Instytut Łączności, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki, w tym z zakresu planowania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych i sieci optycznych, bezpieczeństwa sieci i usług, zarządzania sieciami, projektowania metod komputerowych dla wspomagania decyzji i metod zarządzania wiedzą, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, sieci i systemów, oprogramowania dla telekomunikacji i technik informacyjnych, optoelektroniki, rozwoju systemów łączności specjalnej, szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa.
Instytut realizuje projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i unijnych, projekty badawcze i wdrożeniowe na rzecz podmiotów gospodarczych, projekty międzynarodowe, usługi badawcze wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.
Dodatkowe informacje:
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
 • Power system architecture
 • Telecommunication (sub-)Systems
 • Antennas
 • Automations and concepts
 • Photonics

 • PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • Opracowanie koncepcji realizacji uniwersalnego odbiornika systemu GALILEO na potrzeby nawigacji morskiej, zrealizowanego w technologii radia definiowalnego programowo (SDR - Software Defined Radio). Praca poświęcona analizie potencjału systemu GALILEO w zastosowaniach radiokomunikacji morskiej (wskazanie potencjalnych i planowanych usług, istotnych z punktu widzenia radiokomunikacji morskiej, w których można by wykorzystać system GALILEO, m.in. usługa SAR - Search-and-Rescue, COSPAS-SARSAT, itp.)
 • Rozwój Bazy danych dla Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL). Dzięki wykorzystaniu satelitarnych systemów transferu czasu oparacowano Bazę Danych z zestawem algorytmów zespołowych wzorców czasu. Baza może byc wykorzystywana zarówno dla potrzeb UTC(PL), a także jako element naziemnej infrastruktury budowanych europejskich systemów satelitarnych.

 • OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Prace naukowo-badawcze i rozwojowe, w tym uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych
 • Wdrożenia, które zwykle stanowią naturalną kontynuację pracy badawczej
 • Organizowanie cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych
 • Normalizacja krajowa i międzynarodowa
 • Kalibrowanie/wzorcowanie wzorców i urządzeń pomiarowych, wykonywane w akredytowanych laboratoriach Instytutu
 • Programy badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne
 • Działalność wydawnicza: "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" – kwartalnik naukowo-techniczny o zasięgu krajowym, "Journal of Telecommunications and Information
 • Technology" – kwartalnik naukowy o zasięgu europejskim, "Biuletyn Informacyjny" – wydawnictwo elektroniczne

 • ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
  W Instytucie działają 4 laboratoria posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratoria badawcze wykonują badania różnego rodzaju sprzętu i zespołów. Laboratoria wzorcujące zajmują się wzorcowaniem/kalibracją aparatury pomiarowej.

  KLIENCI I PARTNERZY:
 • Operatorzy sieci telekomunikacyjnych
 • Operatorzy sieci radiowych i telewizyjnych
 • Producenci sprzętu i aparatury pomiarowej
 • Administracja państwowa
 • Zdjęcia:

  Siedziba w Gdańsku

  Siedziba w Gdańsku

   

  Siedziba w Warszawie

  Siedziba w Warszawie

   

  Siedziba we Wrocławie

  Siedziba we Wrocławiu