Wizytówka
Nazwa
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Michał Marszalec
Stanowisko
Kierownik Zespołu Metrologii Czasu i Częstotliwości
Adres e-mail
Opis działalności

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.

Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Instytut jest jednostką naukową kategorii B.

Produkty i usługi

Produkty i usługi:
Instytut Łączności prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki, w tym z zakresu planowania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych i sieci optycznych, bezpieczeństwa sieci i usług, zarządzania sieciami, projektowania metod komputerowych dla wspomagania decyzji i metod zarządzania wiedzą, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, sieci i systemów, oprogramowania dla telekomunikacji i technik informacyjnych, optoelektroniki, rozwoju systemów łączności specjalnej, szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa.
Instytut aktywnie uczestniczy w pracach nad uruchomieniem w Polsce technologii 5G. Placówka pełni rolę organizatora w działającym pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji Porozumieniu na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Prowadzi również badania nad oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie i środowisko, szczególnie w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej.
Instytut realizuje projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i unijnych, projekty badawcze i wdrożeniowe na rzecz podmiotów gospodarczych, projekty międzynarodowe, usługi badawcze wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 3 Spacecraft Electrical Power
TD 5 Space System Control
TD 6 RF Payload and Systems
TD 7 Electromagnetic Technologies and Techniques
TD 8 System Design & verification
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 17 Optoelectronics
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Architektura systemów zasilania
 • Systemy i podsystemy telekomunikacyjne
 • Anteny
 • Automatyka
 • Fotonika

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • Opracowanie koncepcji realizacji uniwersalnego odbiornika systemu GALILEO na potrzeby nawigacji morskiej, zrealizowanego w technologii radia definiowalnego programowo (SDR – Software Defined Radio). Praca poświęcona analizie potencjału systemu GALILEO w zastosowaniach radiokomunikacji morskiej (wskazanie potencjalnych i planowanych usług, istotnych z punktu widzenia radiokomunikacji morskiej, w których można by wykorzystać system GALILEO, m.in. usługa SAR – Search-and-Rescue, COSPAS-SARSAT, itp.)
 • Rozwój Bazy danych dla Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL). Dzięki wykorzystaniu satelitarnych systemów transferu czasu oparacowano Bazę Danych z zestawem algorytmów zespołowych wzorców czasu. Baza może byc wykorzystywana zarówno dla potrzeb UTC(PL), a także jako element naziemnej infrastruktury budowanych europejskich systemów satelitarnych.

 

 • Uruchomienie i przetestowanie zestawu satelitarnej metody dwudrogowej dla potrzeb dowiązania Państwowego Czasu Urzędowego UTC(PL) do międzynarodowych skal czasu TAI oraz UTC oraz przeprowadzenie badań nad metodami wzorcowania optycznych wzorców częstotliwości
 • Projekt SAT-AIS-PL Phase A – wykonanie studium wykonalności budowy i eksploatacji mikrosatelity AIS. Głównym zadaniem satelity będzie odbieranie wiadomości AIS nadawanych ze statków będących poza zasięgiem lądowych stacji AIS i przekazywanie tych wiadomości do stacji naziemnej. Projekt współfinansowany z programu Polish Industry Incentive Scheme (ESA)
 • Projekt EfficienSea 2.0 (Horyzont 2020) – poświęcony różnym aspektom e-nawigacji, którego jednym z elementów jest rozwój standardu VDES (VHF Data Exchange System), w tym jego segmentu satelitarnego
  OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
 • Prace naukowo-badawcze i rozwojowe, w tym uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych
 • Wdrożenia, które zwykle stanowią naturalną kontynuację pracy badawczej
 • Organizowanie cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych
 • Normalizacja krajowa i międzynarodowa
 • Kalibrowanie/wzorcowanie wzorców i urządzeń pomiarowych, wykonywane w akredytowanych laboratoriach Instytutu
 • Programy badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne
 • Działalność wydawnicza: „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” – kwartalnik naukowo-techniczny o zasięgu krajowym, „Journal of Telecommunications and Information Technology” – kwartalnik naukowy o zasięgu europejskim, „Biuletyn Informacyjny” – wydawnictwo elektroniczne

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
W Instytucie działają 4 laboratoria posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratoria badawcze wykonują badania różnego rodzaju sprzętu i zespołów. Laboratoria wzorcujące zajmują się wzorcowaniem/kalibracją aparatury pomiarowej.

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Operatorzy sieci telekomunikacyjnych
 • Operatorzy sieci radiowych i telewizyjnych
 • Producenci sprzętu i aparatury pomiarowej
 • Administracja państwowa