Polska w 2015 roku stała się krajem członkowskim Europejskiego Obserwatorium Południowego – ESO. Dzięki uzyskaniu członkostwa narodowe firmy i instytuty mogą uczestniczyć w konkursach oraz przetargach organizacji.

W listopadzie bieżącego roku Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego podpisał porozumienie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz rozwoju polskiej działalności w ESO oraz wzmocnieniu działań sprzyjających uczestnictwu przemysłu w zamówieniach obserwatorium. Na mocy podpisanego porozumienia przedstawicielem Związku do pełnienia roli tzw. Oficera Łącznikowego ds. Przemysłu (ILO – Industrial Liason Officer) została Ilona Tobjasz.

Działania prowadzone przez ILO to głównie:

– promowaniu wśród przedsiębiorców aktualnych przetargów ogłaszanych przez Obserwatorium,
– prowadzeniu działań na rzecz tworzenia w Polsce grup podmiotów zainteresowanych udziałem w dużych przetargach ESO,
– pośredniczeniu w kontaktach pomiędzy polskimi a zagranicznymi partnerami w budowaniu międzynarodowych konsorcjów wspólnie ubiegających się o kontrakty w ESO.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/porozumienie-o-wspolpracy-mnisw-ze-zwiazkiem-pracodawcow-sektora-kosmicznego.html