Zgromadzenie Ogólne Związku, przebiegło pod znakiem jubileuszu 10-lecia ZPSK oraz dyskusji nt. przyszłości sektora. 

26 maja 2022 br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne ZPSK w trakcie którego członkowie organizacji przyjęli sprawozdanie z działalności za rok poprzedni oraz zatwierdzili realizowany już plan działalności w roku bieżącym. Rok 2022 upływa pod znakiem 10-tego jubileuszu istnienia Związku. W tym czasie rozrósł się on z kilkunastu do 70 podmiotów oraz odegrał znaczącą rolę w rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego na przestrzeni dekady. Dziś ZPSK pozostaje jedyną organizacją pracodawców działających w tej wymagającej i wysokospecjalistycznej dziedzinie gospodarki, przyczyniając się do rozwoju polskiej myśli technologicznej w przestrzeni kosmicznej.

W trakcie Zgromadzenia przedstawiono także aktualne informacje nt. programu eksploracyjnego ESA oraz losów Krajowego Programu Kosmicznego.

Należy podkreślić, że w roku w 2021 r., choć przebiegającym w trudnych warunkach, zrealizowano szereg ważnych inicjatyw. Między innymi, przedstawiciele Związku brali aktywny udział w pre-konsultacjach Krajowego Programu Kosmicznego, wspierając stworzenie całościowego i jednolitego dokumentu służącego rozwojowi sektora. ZPSK zorganizował kolejną edycję Forum Sektora Kosmicznego (w formie zdalnej) z udziałem znaczących gości zagranicznych i krajowych oraz ponad 300 uczestników na wirtualnym pokładzie. W 2022 r., w ramach działań na rzecz identyfikacji nowych rynków zbytu, odbył się także Polsko-Litewski Dzień Przemysłu Kosmicznego, w którym wzięły udział polskie i litewskie podmioty sektora kosmicznego. Związek był również współorganizatorem 6. edycji programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, w rezultacie czego 11 podmiotów pozyskało nowe kadry do prac na rzecz rozwoju technologii kosmicznych.

Ambitny plan działań jest także realizowany w roku 2022. Na jesieni br. odbędzie się Rada Ministerialna ESA, podczas której państwa członkowskie zadeklarują, ile środków finansowych oraz na jakie misje kosmiczne przeznaczą ze swoich budżetów narodowych. O ile stanowisko polskiego rządu nie jest jeszcze znane, mówi się o utrzymaniu dotychczasowego poziomu finansowania dla programów opcjonalnych na poziomie 39 mln EUR na l. 2023-25 lub jego pewnym zmniejszeniu, co jest wbrew postulatom Związku.  ZPSK zorganizował już serię spotkań z delegatami Polski do ESA i przygotowuje się do wydawania rekomendacji dla Delegacji ws. wysokości subskrypcji do programów opcjonalnych ESA.

W 2022 r. ZPSK prowadzi także aktywne działania na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój sektora. Związek jest członkiem konsorcjum realizującego program ESA Technology Ambassadors and Brokers (TEAM), którego zadaniem jest promocja i wsparcie działań na rzecz transferu technologii kosmicznych do sektora pozakosmicznego. Będą temu poświęcone m.in. dwie debaty, które odbędą się podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie oraz na targach ITM Industry Europe w Poznaniu. Związek będzie także obecny na kluczowych wydarzeniach zagranicznych, takich jak International Astronautic Congress w Paryżu i Space Tech Expo w Bremie. W 2022 r. zaplanowano także szereg inicjatyw jubileuszowych, których kulminacją będą jesienne uroczystości związane z 1o-leciem przystąpienia Polski do ESA oraz jubileuszem istnienia Związku.

Fot. ZPSK.