21 stycznia 2019 r. w Senacie RP odbyła się konferencja pt. Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Wydziałem Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Konferencja skupiła się głównie na wykorzystaniu technik satelitarnych jako jednego z celów, które chce osiągnąć administracja publiczna. Korzystanie z takich rozwiązań może wpłynąć na usprawnienie obsługi obywateli, a w skali całego kraju – przyczynić się do generowania wyniku finansowego państwa i zwiększenia wpływów do budżetu.

W konferencji udział wzięli obecni i byli Senatorowie RP oraz przedstawiciele polskiego sektora kosmicznego. Konferencja została otwarta przez Piotra Zientarskiego, po czym głos zabrała profesor Maria Sierpińska z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, a następnie profesor Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr hab. Grzegorz Brona podkreślił jeden z trzech celów Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej w 2017 r. – Polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki.

Prezes PAK poinformował, że techniki i dane satelitarne to nie tylko zobrazowania, ale takżę nawigacja i telekomunikacja. W nawigacji Europa korzysta z programu Galileo, telekomunikacji – GovSatCom, ale podstawę wykorzystania technik satelitarnych stanowią dane pozyskiwane dzięki wewnętrznemu programowi UE Copernicus. Przystąpienie przez Polskę do Copernicusa przyniosło wymierne efekty, a pierwszy z nich to podpisanie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) tzw. umowy na budowę segmentu współpracującego ESA, co zapewni wszystkim podmiotom w Polsce równy z innymi krajami europejskimi dostęp do danych satelitarnych. Drugi skutek to stworzenie w naszym kraju największej działającej platformy przechowującej wszystkie dane satelitarne UE (platforma DIAS). Krajowy Program Kosmiczny stworzony przez Polskę Agencję Kosmiczną w znacznej mierze będzie uwzględniać wsparcie technologii satelitarnych, tak żeby można je było najbardziej efektywnie wykorzystać w staraniach o poprawę skuteczności działania administracji publicznej.

Paweł Wojtkiewicz – Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego wskazał na potrzebę bliskiej współpracy pomiędzy administracją publiczną a firmami. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ coraz częściej w Europie tworzy się komercyjne usługi i produkty przeznaczone właśnie dla administracji.

Beata Mikołajek-Zielińska z Polskiej Agencji Kosmicznej opowiedziała szczegółowo o Krajowym Programie Kosmicznym jako instrumencie wspierania rozwoju wykorzystania technik satelitarnych w Polsce.

Dr Elżbieta Mreńca podała przykłady dobrych praktyk oraz postulowała powołanie w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zespołu ds. wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną.

Druga część konferencji dotyczyła głównie prezentacji możliwości wykorzystania informacji satelitarnej m.in. w rolnictwie, ochronie środowiska i zarządzaniu kryzysowym.

Konferencję można zobaczyć pod poniższymi linkami: