Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego ma zaszczyt poinformować, że jest partnerem projektu Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego w ramach poddziałania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który został zaakceptowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i uzyskał dofinansowanie.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w projekcie  jest przede wszystkim odpowiedzialny za organizację oraz prowadzenie dwóch grup roboczych:

1. Grupa ds. kosmicznej infrastruktury naziemnej oraz przetwarzania i obróbki danych.

2. Grupa ds. budowy infrastruktury orbitalnej.

Głównym celem projektu jest powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze lotniczo-kosmicznym (SR), która reprezentuje co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników. W skład partnerstwa projektu wchodzi Thales Polska Sp. z o.o., Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Celem konkursu Sektorowe Rady ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Powołanie SR ma na celu inwentaryzację kompetencji funkcjonujących w ramach branży, wyznaczenie i uzgodnienie celów średniookresowych segmentu kosmicznego i weryfikację dokumentów strategicznych dotyczących segmentu lotniczego. Dzięki takiemu podejściu i zdefiniowaniu luk kompetencyjnych w czasie (będą się one zmieniały wraz z rozwojem branży) SR będzie monitorować market failure w tym obszarze oraz animować działania służące zmianom systemowym. Dzięki takiemu podejściu powołanie SR przyczyni się do osiągnięcia celu PO WER oraz celu szczegółowego działania 2.12 określonego w SZOOP, którym jest: zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

Określono następujące potrzeby oraz oczekiwania od Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego:

  • zdefiniowanie ram sektora, skupienie na wspólnych obszarach specjalizacji;
  • realny wpływ pracodawców na system edukacji: zakres prowadzonych działań edukacyjnych i poziom kwalifikacji, w szczególności na poziomie szkolnictwa zawodowego;
  • zaangażowanie przedsiębiorców w budowanie ścieżek edukacyjnych dla sektora;
  • poprawa jakości kształcenia kadr;
  • zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi i sektorem edukacji, tym samym zwiększenie wpływu na system kształcenia kadr;

Głównym rezultatem projektu będzie powołanie instytucji dbającej o rozwój sektora oraz opracowanie rekomendacji mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników przemysłu lotniczo-kosmicznego.