Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Rozwoju na listopadowym spotkaniu Rady Ministerialnej ESA polska Delegacja zadeklarowała następujący wkład finansowy do poszczególnych programów opcjonalnych na lata 2020-2022:

  • Space Safety Programme (S2P) – 9,9 M€
  • Earth Observation (EO) [Period programu 2020-2028] – 8,5M€
  • Programme for Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES 4.0) [Period programu 2020-2025] – 7,3M€
  • European Exploration Envelope Programme (E3P) – 6,0 M€
  • Scientific Experiment Development Programme (PRODEX) – 4 M€
  • General Support Technology Programme (GSTP) – 3 M€
  • Navigation Innovation and Support Programme (NAVISP) – 0,3 M€

Łącznia zadeklarowała alokacja na programy opcjonalne wynosi 39 mln EURO.

Warto dodać, że w poprzedniej perspektywie finansowej (tj. w latach 2017-2019) łączny wkład finansowy Polski w programy opcjonalne ESA wyniósł 54 mln EURO.

W trakcie wypracowywania rekomendacji dla polskiej Delegacji przed Radą Ministerialną, o które zostaliśmy poproszeni przez ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, razem z członkami ZPSK oszacowaliśmy możliwości absorbcji środków w programach opcjonalnych ESA w latach 2020–2022. Firmy i jednostki naukowe zgodnie oszacowały, że byłyby w stanie zrealizować w tym okresie kontrakty o łącznej wartości stanowiącej 150%–200% obecnej polskiej składki obowiązkowej do ESA.

W związku z powyższym Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego rekomendował podniesienie subskrypcji w programach opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej do poziomu co najmniej 150% składki obowiązkowej do ESA, to jest do kwoty 34 mln EURO rocznie, co w perspektywie 3-letniej oznaczało kwotę 102 mln EURO.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego uważa, że obecny potencjał polskich podmiotów z sektora kosmicznego pozwala na realizację projektów o wartości znacznie przewyższających zadeklarowany przez Polską Delegację na ostatniej Radzie Ministerialnej wkład finansowy do programów opcjonalnych ESA.

Mając na uwadze powyższe fakty, ZPSK będzie zabiegał o  znaczne zwiększenie wkładu finansowego Polski do programów opcjonalnych ESA. Podmioty zrzeszone w ZPSK liczą, że polski wkład będzie zwiększany, a proces ten będzie konsultowany z ZPSK w celu jak najlepszego wydatkowania pieniędzy publicznych i osiągniecia maksymalnego zwrotu geograficznego.

Na zakończenie pragniemy dodać, że udział polskich podmiotów w programach opcjonalnych ESA ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju silnego sektora kosmicznego w Polsce, a w efekcie do rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.